Privacy verklaring

Privacyverklaring Sollicitanten

Als u solliciteert via onze website https://werkenbij.star-shl.nl of een ander kanaal, verwerkt Star-shl persoonsgegevens van u.

 

Solliciteren

Wanneer u bij ons solliciteert, verstrekt u ons uw naam en contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, adres), curriculum vitae, motivatie (optioneel), referenties (optioneel) en foto (optioneel). U kunt ook solliciteren door in te loggen met uw LinkedIn account. Indien u inlogt, ontvangen wij uw persoonsgegevens van LinkedIn. Deze gegevens verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen (kandidaten selecteren) en mogelijk uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming. U bent geenszins verplicht om ons deze gegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen wij de sollicitatieprocedure echter niet starten.

De sollicitatiegegevens bewaren wij een jaar nadat uw sollicitatie bij ons is ontvangen. Wij bewaren deze persoonsgegevens, zodat wij nog contact met u kunnen opnemen in het geval wij een interessante functie voor u hebben. U kunt uw gegevens op elk moment laten verwijderen door ons een e-mail te sturen. Gegevens die u heeft geüpload op ons sollicitanten-portaal, kunt u zelf te allen tijde verwijderen.

Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is. De grondslag hiervoor is uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

 

Screening

Gezien de aard van de dienstverlening van Star-shl, de hoeveelheid, de aard en de kwetsbaarheid van haar cliënten, en de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de materialen en gegevens waarmee gewerkt wordt, is het voor Star-shl van groot belang om zich alleen te binden aan betrouwbare medewerkers. Daarom kan screening deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Star-shl kan hiertoe:

 • Uw identiteit controleren;
 • Uw Curriculum Vitae controleren;
 • Uw diploma’s controleren;
 • Een online onderzoek uitvoeren naar openbaar toegankelijke items op het internet die relevant zijn voor de functie. Indien u hiertegen bezwaren heeft, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken.
 • De door u opgegeven referenties nagaan;
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van u eisen;
 • Een Verklaring Integriteit laten ondertekenen.

 

Derde partijen

Voor de sollicitatieprocedure van Star-shl worden er persoonsgegevens verstrekt aan de volgende derde partijen:

 • Emply International ApS (aanbieder van online sollicitanten portaal)

Met deze partij(en) hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Er worden geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgegeven.

Binnen Star-shl krijgen alleen de medewerkers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces toegang tot uw gegevens.

 

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. We raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

 

Uw rechten

U hebt de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Het recht op rectificatie: u heeft het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren als deze informatie (gedeeltelijk) onjuist is;
 • Het recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen uw verwerking van persoonsgegevens;
 • Het recht om vergeten te worden: u kunt een verzoek doen om persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens aan een derde partij over te dragen;
 • Het recht op beperking: u heeft het recht om uw verwerking van persoonsgegevens (tijdelijk) te laten beperken;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken: als we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

We geven in principe binnen één maand informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Deze termijn kan met nog eens twee maanden worden verlengd indien uw aanvraag complex is. Indien wij gebruik maken van deze verlenging, stellen we u hiervan binnen één maand op de hoogte.

Bij het selecteren van kandidaten voor een vacature maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (profiling).

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Stichting Star-shl

Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 20057835
Bredaseweg 165
4872 LA Etten-Leur

peno@star-shl.nl
076-502 93 65

Functionaris Gegevensbescherming: fg@star-shl.nl

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 28 november 2019.